ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΤΟΠΟΣ:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:

ΓΕΚ Α.Ε.

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ:

ΤΣΕΛΕΝΤΑΚΗΣ


Εργασίες:


  • Όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές βαφές

  • Βαφές με ειδικές αποχρώσεις σε κατασκευές επί γυψοσανίδας και σοβά (20.000m2)

  • Βαφή σκότιων (4.000m2)

  • Βαφή σε πόρτες και κάσες

  • Διακοσμητικές βαφές (600m2)

Επισκεφθείτε το ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Επισκεφθείτε το ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Θεσσαλονίκης